PRIME - tvistemekling i entrepriseforhold

Publisert av: Lisbeth Vestly Maier. 2019/04/24
I større kontraktsforhold, eller i kontraktsforhold som varer over tid, kan prosjektintegrert mekling (PRIME) være et godt verktøy for å løse konflikter som dukker opp underveis i forholdet. 

Partene i kontraktsforhold som varer over tid (som f.eks. tilvirkningskontrakter og entrepriseforhold), vil ofte ha diskusjoner og uenighet underveis i løpet av kontraktens levetid. For å unngå forsinkelser må partene likevel ha et system for at arbeidet går videre, og i flere standarder opererer man med «hoppeplikt», dvs at leverandør må utføre arbeidet selv om det er uenighet om virkninger av arbeidet. Resultatet av dette blir at uenighetene skyves frem og hoper seg opp til utløpet av kontrakten.

Norsk fabrikasjonskontrakt har lenge hatt en ordning for å bøte på problemet med et etterslep av tvister ved å åpne for ekspertavgjørelser, dvs en på forhånd omforent ekspert som midlertidig avgjør spørsmålet om det foreligger en endring. Bruk av denne ordningen har visstnok avtatt i de senere år, og noe av grunnen kan være at det er en begrenset del av problemstillingen som kan avgjøres av eksperten, dvs kun hvorvidt det foreligger en endring eller ikke. Hva kompensasjonen skal være eller om endringen skal medføre fristforlengelse, kan ikke eksperten avgjøre.

En nyere ordning, nå også inkorporert i en del standarder som Norsk fabrikasjonskontrakt, er bruk av mekling underveis i prosessen. Denne ordningen, PRIME eller prosjektintegrert mekling, er et godt verktøy for partene, både når det gjelder forebygging og løsning av konflikter. PRIME innebærer at man danner et fora, eller råd, bestående av faste representanter fra hver av partene, samt en nøytral mekler. Medlemmene av foraet møtes jevnlig og tar tak i diskusjoner og uenigheter på et tidlig tidspunkt. Konfliktnivået er da ofte på et lavere nivå, sammenlignet med å skyve tvistene til kontraktslutt, og det blir lettere å oppnå enighet.

PRIME har vært benyttet for å løse konflikter på større kontrakter med svært god erfaring, (les f.eks. her), men kan med fordel benyttes oftere, også av mindre aktører og på mindre kontrakter. Når uenighetene løses på et tidlig stadium er forhandlingsviljen som nevnt bedre, saksforholdet klarere og konfliktnivået på et lavere nivå. Alternativet kan bli at man drar på flokene gjennom hele kontraktsperioden og risikerer forsuring av forholdet og dermed konflikteskalering. Ved endt kontraktsperiode står man kanskje med flere tvister som skal ordnes opp i, og oppgjøret kan fort bli dyrt, tidkrevende og komplisert. En prosess i retten kan koste millionbeløp og det er derfor mye å spare på å hyre inn en mekler på forhånd. I Bjørvika-prosjektet (se ovenfor) antar man at tvistevolumet var i NOK 50 millionersklassen. Til sammenligning var prislappen for gjennomføring av PRIME i dette tilfellet rundt NOK 1,7 millioner.

Del på LinkedIn

Relevante bransjer & fagområder