Immaterielle rettigheter - praktiske råd i en krisetid

Publisert av: Fredny Bade. 2020/03/20
Pass på at verdiene ikke renner ut i sanden

Som følge av Korona-pandemien står de fleste norske virksomheter overfor sin største krise noensinne. Situasjonen vi nå står overfor er langt mer altomfattende enn finanskrisen, også fordi den har oppstått relativt akutt. Rettigheter til patenter, varemerker, design og åndsverk er kanskje ikke det første man da tenker på. Men, man bør raskt komme over i modus for å ta dette med som en integrert del av krisehåndteringen. Ellers risikerer man at grunnlaget for fremtidig virksomhet renner ut i sanden.

Kriser skaper behov for nye verdifulle løsninger

Det er ikke alltid bare negativt når man må ned i kjelleren, og virksomhetens fortsatte eksistens står på spill. Kriser kan også tvinge frem kreative løsninger som man ikke ville tenkt på i en vanlig driftssituasjon. Dette har vi sett mange eksempler på i forlengelsen av krisen i oljesektoren.

De kreative løsningene som kommer ut av slike situasjoner kan være grunnlag for verdifulle immaterielle rettigheter, eksempelvis som patent, design, bedriftshemmeligheter eller annet.

Typiske eksempler på informasjon som kan danne grunnlag for verdifulle immaterielle rettigheter er resultater av forskning og utvikling, eksempelvis prosesser og oppskrifter, samt design og sammensetning av komponenter. Tilsvarende gjelder kommersiell informasjon.

Informasjonslekkasje kan være ødeleggende for konkurransekraften

Undersøkelser har avdekket at svært mange virksomheter taper store verdier som følge av informasjonslekkasje. Vi snakker ikke bare om industrispionasje, men også utilsiktede lekkasjer som følge av manglende bevissthet hos ansatte eller andre som får tilgang til verdifull informasjon om virksomheten. Risikoen for lekkasje øker markant i disse dager, hvor man er så opptatt av krisehåndtering at man lett kan glemme rutiner man ellers ville fulgt.

Det er ikke dermed sagt at informasjon aldri skal deles med andre, men både beskyttelse av informasjon og deling av denne bør skje som et resultat av bevisste valg og under trygge rammevilkår.

Tiden er derfor inne til å ta grep for å redusere risikoen for informasjonslekkasje. Dette ansvaret ligger hos virksomhetenes ledelse, som ifølge aksjeloven har like stort ansvar for å sikre og forvalte selskapenes immaterielle verdier som de materielle verdiene.  

Rettighetene må sikres for å få verdi

Immaterielle rettigheter må sikres på riktig måte for å unngå at virksomhetens kreative løsninger fritt kan utnyttes av konkurrentene.

For svært mange virksomheter er de eneste, eller i det minste de avgjørende, konkurransefortrinn immaterielle. Immaterielle rettigheter kan være den eneste beskyttelsen virksomheten har for disse konkurransefortrinnene. Å sikre disse rettighetene behøver ikke å kreve mye av din kapasitet eller kapital nå. Små grep kan være nok, og de kan danne grunnlag for svært viktige verdier for fremtiden.
  

Pass på at dine egne og andres aktiviteter ikke krenker immaterielle rettigheter

Utvikling av nye løsninger går gjerne svært fort i krisetider, sammenlignet med normale utviklingsløp hvor man har gjort de vanlige forundersøkelser. Like viktig som å sikre rettigheter er det viktig at du passer på at dine nye løsninger ikke krenker andres rettigheter. Dette kan i verste fall medføre at du må stanse viktige aktiviteter og leveranser, samt at du kan påløpe erstatningsansvar.

Krisesituasjoner øker også risikoen for at andre tar seg til rette på din bekostning, og overskrider grenser for hva som er tillatt. Dette kan være dine samarbeidspartnere, kunder, konkurrenter eller andre. Slike overtredelser kan være tilsiktet, eller det kan skje i mangel på kunnskap om rettighetene. Tiden er derfor inne til å følge ekstra godt med på hva relevante aktører foretar seg.

Strategisk forankring fortsatt viktig for verdipotensialet

For at rettighetene skal få sin tilsiktede verdi bør man tenke kost/nytte opp mot de øvrige strategiske mål for virksomheten. Immaterielle rettigheter er sjelden et mål i seg selv, men utgjør normalt et virkemiddel for å understøtte virksomhetens øvrige mål og strategier.

Dette innebærer at hvilken beskyttelse man kan/bør få, hvordan og hvor dette skal beskyttes, er strategiske vurderinger som også i en krisetid er viktig å ta med seg. Det kan eksempelvis være en riktigere prioritering å holde ett kritisk patent i live enn å betale for en mengde perifere patenter. Stort antall er ikke nødvendigvis ensbetydende med store verdier. Avveiningen og prioriteringen beror på en konkret vurdering. Vi bistår daglig våre kunder med å gi best mulig grunnlag for disse beslutningene, samt med å utføre de aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre beslutningene. 

Noen praktiske råd på veien

Kort oppsummert gjelder de samme anbefalinger som ellers når det gjelder sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter. Man må bare tenke/handle litt raskere, og porsjonere ut kostnader og aktiviteten ut fra den aktuelle og akutte situasjonen virksomhetene nå står i. Dette er noen stikkordsmessige råd fra oss på veien:

- Sørg for at utviklingsarbeidet dokumenteres så langt som mulig. Dette er viktig for å kunne sikre rettigheter til resultatene, og for å kunne dokumentere at man ikke har snyltet på andre;

- Gjennomgå rutinene dere har for håndtering av informasjon;

  • Har dere løpende tilgang til virksomhetens informasjon, eller er dette udokumentert eller lagret på den enkeltes PC? Personvernregler kan eksempelvis hindre nødvendig tilgang dersom informasjonen ikke er lagret på områder som virksomheten har lovlig adgang til. Kontroll på informasjonen kan være avgjørende for å dokumentere og sikre rettigheter;
  • Er informasjon lagret på sikre områder med begrenset tilgang for de som virkelig trenger tilgangen til enhver tid? Dette kan være avgjørende for å beskytte informasjonen mot tilsiktet eller utilsiktet lekkasje;
  • Har ansatte og andre nøkkelpersoner fått nødvendig opplæring i betydningen av at informasjon håndteres korrekt?


- Ikke del informasjonen med andre før relevant sikring er på plass, eksempelvis i form av patentsøknad eller designsøknad;

- Gå gjennom avtalene dine; Gir avtalene med ansatte, samarbeidspartnere, leverandører og kunder god nok sikring av virksomhetens immaterielle (og andre) rettigheter i den akutte situasjon som nå har oppstått og fremover, eller er tiden inne for å klargjøre, reforhandle eller terminere?

Hold hodet kaldt: Dette gjelder for så vidt ut over temaet immaterielle rettigheter, idet det er lett å glemme å tenke langsiktig i en krisesituasjon. Dette kan påføre unødvendig store kostnader på kort og lang sikt, samt skape andre utfordringer som tar bort fokus fra verdiskapende aktivitet;

- Overvåk markedet: Det er nå ekstra viktig å følge med i markedet på hva dine konkurrenter, kunder eller andre foretar seg. Det kan skje tilsiktede eller utilsiktede brudd på dine immaterielle rettigheter som må følges opp for å unngå at verdien av rettighetene smuldrer bort;

- Reager raskt på en formell måte som kan dokumenteres dersom du avdekker krenkelser av dine immaterielle rettigheter. Verdien av rettighetene kan ødelegges nesten umiddelbart dersom man ikke følger opp for å stanse overtredelser. Mulighetsrommet vil også bli mindre om man venter med å reagere. Kostnadene med å håndtere situasjonen vil nesten alltid øke om man venter. Ofte vil et brev til den det gjelder være nok. I andre situasjoner må man iverksette rettslige skritt. Uansett, det er svært viktig å handle raskt.

- Søk løsninger som alternativ til konflikt. Ved å agere raskt, og være åpen for alternative løsninger til konflikt, kan man spare penger og finne rom for gode forretningsmessige løsninger som en dom ikke kan gi. Forhandlinger og dialog bør derfor alltid vurderes som alternativ fremgangsmåte om en potensiell konflikt oppstår.

Søk råd i tide, så du er sikker på at du tar de riktige grepene i riktig rekkefølge og med muligheten til å begrense kostnader! Våre erfarne advokater og IP rådgivere er fullt operative og klare til å hjelpe deg. 

Del på LinkedIn

Relevante bransjer & fagområder