Unngå styreansvar i krisetider

Publisert av: Morten B. Tidemann. 2020/04/02
Går selskapet du sitter i styret til konkurs, kan du være helt sikker på at kreditorene vurderer om det er grunnlag for å gå etter styremedlemmene personlig for de tap de lider. Antall rettssaker om styreansvar har øket betydelig de siste årene, og antall domfellelser er stigende. Særlig er styrer i SMB-selskaper utsatt fordi de ofte mangler kompetanse og støtteapparat til å gjøre de rette tingene til rett tid

Koronakrisen gir SMB-styrene store utfordringer og beslutninger må tas tidlig og raskt. Deres styreansvar har neppe noen gang vært viktigere. Det gjelder ikke bare å ta de rette beslutningene for å overleve på kort sikt, men også å sikre driften i fremtiden. I verste fall kreves det også at styret melder oppbud før styremedlemmene pådrar seg ansvar overfor kreditorene. 

LIGL advokater AS og TheVIT AS (som tilbyr tjenester bl.a. innen økonomi og ledelse) har utviklet et beslutningsverktøy som hjelper styrer i SMB-selskaper å ta de rette vurderingene og ikke minst sørger for at disse vurderingene dokumenteres. Verktøyet er inkludert i Koronapakken som ligger gratis i Ida™

Trenger du hjelp i prosessen, leder Ida™ deg til rett kompetanse hos LIGL advokater eller TheVIT. De går inn i prosessen du har startet i Ida™, og dere samarbeider effektivt og innovativt for å sikre deg og styret mot styreansvar.

Koronapakken tar deg igjennom følgende vurderingspunkter:

Økonomistyring

 • Konkrete vurderinger knyttet til selskapets egenkapital- og likviditetssituasjon
 • Styrets handleplikter etter aksjeloven § 3-4 og 3-5
 • Behovet for restruktureringer eller refinansiering
 • Utarbeidelse av prognoser
 • Styrets behov for løpende oppdateringer
 • Styrets bistand overfor administrasjonen
 • Styrets behov for å hente inn ekstern bistand

 • Konkrete vurderinger knyttet til selskapets forhold til bank, finansinstitusjoner og kreditorer
 • Vurdering av og eventuell reforhanding av lånevilkår og betalingsforpliktelser
 • Mulighet for prioritering av hvilke kreditorer som skal få oppgjør og varslingsplikt
 • Mulighet for gjeldskonvertering
 • Orientering om situasjonen til kreditorer 

 • Løpende vurdering av tilskudds-, låne og garantiordninger fra myndighetene
 • Tiltakspakker knyttet til Koronakrisen

 • Mulighet for lån eller egenkapitalinnskudd fra aksjonærene
 • Øvrige muligheter for kapitalforhøyelser

 • Ferdigstillelse av regnskap og terminrapportering
 • Forholdet til revisor og regnskapsfører

Forholdet til pålegg fra myndighetene

 • Rutiner for å avklare om det er gitt relevante pålegg og løpende endringer i disse
 • Betydningen av eventuelle pålegg og  etterlevelsen av disse

Forholdet til ansatte, leverandører og kunder
 • Smittefare og smitteverntiltak for ansatte, leverandører og kunder
 • Restriksjoner for ansattes fysiske møter og reisevirksomhet
 • Hjemmekontorløsninger
 • Omfaget av fravær som følge sykdom, karantene/isolasjon og myndighetens tiltak, og betydningen for driften
 • Permitteringer eller oppsigelser

Vurdering av egne rettigheter og forpliktelser i kontrakter
 • Selskapets mulighet til å etterleve egne kontraktsforpliktelser (force majeure, bristende forutsetninger etc)
 • Orienteringer til kunder om eventuelle forsinkelser eller mulighet for at man ikke kan oppfylle kontrakter
 • Avklare oppfyllelseshindringer med selskapets egne leverandører og tjenesteytelser om 
 • Avklaring om selskapet til tross for force majeure el.l. likevel er forpliktet til å oppfylle og hvordan
 • Vurdering av innholdet i nye klausuler
Kriseberedskap
 • Behov for kommunikasjons- og informasjonsplaner
 • Behov for generell kriseberedskapsplaner
Oppbud
 • Prosess for beslutning om oppbud
Beskytt deg mot styreansvar
Del på LinkedIn